+++ Conflict-Resolution
center for sustainable justice


Conflictoplossing is meer dan GeschilbeslechtingKlik hier

Conflictoplossing

De meeste conflicten of problemen komen zonder grote problemen tot oplossing. Soms gebeurt dat met hulp van anderen. Als ook dat niet lukt, kun je naar de rechter stappen die bepaalde geschilpunten juridisch kan oplossen. Maar dat lost vaak niet het hele conflict of probleem op.

 

Conflicten en geschillen

Conflicten en problemen zijn vaak ongrijpbaar en veranderlijk. Ze hebben een emotionele lading, die je met je mee draagt zolang ze niet zijn opgelost.

Geschillen gaan concrete dingen die niet veranderen, zoals materiële belangen, aansprakelijkheid, schuld en onschuld. Ze hebben te maken met een gebeurtenis die juridische betekenis heeft, zoals een misdaad, wanprestatie of onrechtmatige daad.

 

Gerechtelijke procedure

In gerechtelijke procedures beslist de rechter over juridische geschillen. Omdat de partijen van elkaar willen winnen, kunnen conflicten en problemen gemakkelijk escaleren en groter worden. De beslissing zorgt weer voor nieuwe frustraties. Verhoudingen worden daar niet beter van.

Wij hebben dit proces in beeld gebracht in ons Schema Conflict en Geschil.

 

Duurzame conflictoplossing

Het proces van geschilbeslechting kan echter ook worden gebruikt als een kans en middel om de onderliggende conflicten en problemen op te lossen.

De rechter, advocaat of jurist zorgt dan eerst dat de emotionele angels die een duurzame oplossing van het probleem of conflict in de weg staan, verwijderd worden. Daarna kunnen juridische geschilpunten worden opgelost door een overeenkomst of beslissing van de rechter. De geschilbeslechting houdt dan duurzame conflictoplossing in.

Op deze manier ontstaat duurzame en maatschappelijk effectieve rechtspleging die onderliggende problemen opruimt.

Hoe dit buiten, of samen met de rechtspraak kan gaan, laten wij met twee voorbeelden zien:

Hoe duurzame conflictoplossing in de rechtspraak kan plaatsvinden, leest u onder Voorbeelden.

 

Het Lohman Cabbage Conflict Model

De dynamiek van conflicten en problemen heeft verwantschap met knoppen van bomen en planten in de natuur. Het Lohman Cabbage Conflict Model brengt die verwantschap in beeld aan de hand van het groeiproces van een rode kool.

Klik op de link voor het model en de toelichting daarbij.