center for sustainable justice


Courts in Australia

06-Jan-2016

Sunday, 9 May 2010, Rockhampton

completed on Thursday, 13 May 2010 in the Tilt-train from Rockhampton to Brisbane

Yesterday evening I arrived in Rockhampton Queensland, where I will attend the Murri court sitting day on Wednesday in the Magistrates’ court here. It feels great to be in a tropical area again. I love the nurturing warm energy of the atmosphere. My program ...

 

Lees meer

In Rotterdam paste de rechtbankpresident in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw al duurzame rechtspraak toe

07-Apr-2016

Van 1958 tot 1979 was mr J.G.L. Reuder als president van de Rechtbank Rotterdam verantwoordelijk voor de behandeling van korte gedingen. Hij stoorde zich niet aan juridische formaliteiten en wees partijen nooit de deur als een eis niet aan de wettelijke voorschriften voldeed. Korte gedingen gaan over urgente problemen, die snel op een mondelinge zitting behandeld worden. Op die zittingen liet Reuder de partijen hun verhaal houden. En in plaats van hen daarna afzonderlijk op elkaars stellingen te laten reageren, bracht hij de partijen met elkaar in een open gesprek. Soms maakte hij een opmerking of suggestie om het gesprek oriënterend een bepaalde richting op te sturen. Dat leverde vaak tijdelijke afspraken en nieuwe openingen op die tot een schikking zouden kunnen leiden. Dat was voor Reuder genoeg om de onderhandelingen verder aan de partijen over te laten. Reuder bepaalde dan een nieuwe datum voor de verdere behandeling voor het geval het de partijen niet was gelukt om de zaak te schikken. Hij gebruikte altijd de gevleugelde uitspraak: ‘Praat nog eens goed met elkaar door en lukt het niet de zaak te regelen dan zien we elkaar hier snel weer terug. En als u er uit gekomen bent is een belletje naar mijn secretaresse voldoende, dat de zitting kan vervallen. Dan zorgt zij ervoor dat ik dan een andere zaak kan behandelen.’ Als de partijen er niet uitgekomen waren hanteerde hij op de volgende zitting weer precies dezelfde methodiek. Hij zorgde dat er nieuwe tijdelijke afspraken kwamen en nieuwe openingen tot voortzetting van onderhandelingen. Sommige korte gedingzaken werden wel 5 tot 6 maal op deze manier aangehouden. In bijna alle gevallen kwamen de partijen er onderling goed uit.

Reuder toonde aan dat een rechter met goed ‘conflictmanagement’ heel veel kan bereiken om geschillen maatschappelijk duurzaam tot een oplossing te brengen. Hij hield de partijen verantwoordelijk voor de oplossing van hun eigen problemen. Hij liet ook zien dat rechters binnen het huidige rechtssysteem daar mogelijkheden voor hebben. Door sommige advocaten werd Reuder verguisd, vooral advocaten die op juridische spelletjes uit waren. Die kregen bij hem geen kans.

Lang voordat mediation ontstond paste Reuder al transformatieve mediation toe. De werkwijze van Reuder sluit zeer nauw aan bij de uitgangspunten van het Sustainable Justice Charter 1.0.

 

Spreekuurrechter: een waardevol maatschappelijk duurzaam initiatief

07-Apr-2016

Rechter Ton Lennaerts van de Rechtbank Noord Nederland uit Assen is de initiatiefnemer van het experiment Spreekuurrechter dat hij uitvoert met de Universiteit Groningen, en waarover hij schrijft in het Nederlands Juristenblad van 25 maart 2016. Hij wil meer gegevens uit de praktijk verzamelen, die de wetenschap en de rechtspraak kunnen gebruiken voor innovatie in het oplossen van geschillen via de rechter. De huidige civiele procedures verlopen voornamelijk schriftelijk en worden door de partijen als hoogdrempelig, formeel, afstandelijk, riskant, onbegrijpelijk, traag en kostbaar ervaren. Het experiment Spreekuurrechter is daarentegen laagdrempelig: een procedure die zonder een formele schriftelijke eis kan beginnen, een actieve rechter die een open gesprek met de partijen voert en die gericht is op bemiddeling. Dat gesprek moet eerlijk en respectvol verlopen. De partijen moeten hun verhaal kunnen doen. En de rechter kan met zijn advies, hulp en rechtsgevoel een bijdrage leveren om de sociale verhoudingen te herstellen, zodat de partijen weer door kunnen met hun leven. Zo nodig helpt de rechter partijen aan een beslissing. In dat geval, zegt Lennaerts, is de vastlegging van het feitenverhaal van eminent belang. Want de beslissing van de rechter wordt in zijn voorstel gebaseerd op de schriftelijke vastlegging van feitenverhaal.

Het experiment is procedureel opgehangen aan artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit artikel is alleen toepasbaar als de beide partijen kiezen voor de Spreekuurrechter-procedure, zoals ook mediation niet mogelijk is als één van de partijen dit niet wil.

 

Het initiatief Spreekuurrechter heeft veel raakvlakken met uitgangspunten van maatschappelijk duurzame rechtspraak die in het Sustainable Justiec Charter 1.0 zijn beschreven. Daarover zullen de komende weken blogs verschijnen. Een van de blogs is gewijd aan de Rotterdamse president van de rechtbank J.G.L. Reuder en de wijze waarop hij korte gedingzaken behandelde in de 60er en 70er jaren van de vorige eeuw. Zijn succesvolle aanpak vertoont veel gelijkenis met die van de Spreekuurrechter.

In deze blogs zal vanuit het oogpunt van maatschappelijke duurzame rechtspraak aandacht gegeven worden aan:

 • De kort-geding aanpak van president J.G.L. Reuder
 • Laagdrempelige toegang tot de rechter
 • De nadruk in het recht op materiële belangen
 • Het ’verhaal kunnen doen’
 • Rechtspreek met een  overleg-karakter
 • Doorbreken van het toernooimodel
 • Mondeling of schriftelijk procederen?
 • Schriftelijke vastlegging van het feitenverhaal
 • Het duurzaam benutten van rechterlijk gezag
 • Bemiddelen of beslissen?
 • Geschilbeslechting en conflictoplossing
 • De rol van rechtspraak voor het herstel van sociale verhoudingen

 

Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

Charter Sustainable Justice versie 1.0

08-Feb-2016


Number of signers: 24


Op 10 december 2015 kwam Sustainable Justice Charter 1.0 tot stand. Deze eerste versie van het Charter zet in 1212 woorden de uitgangspunten van maatschappelijke duurzaamheid in het recht en de rechtspleging uiteen en is bedoeld om wereldwijd maatschappelijke duurzaamheid tot de kern van de rechtspraak te laten doordringen. Het Charter is het kerndocument van Center for Sustainable Justice en kan onder verwijzing naar de bron, vrij worden verveelvoudigd. Download het Charter hier.

Achievements

10-Mar-2016

Achievements

In countries applying Common Law there are developments towards sustainable justice: the judge uses power to solve problems by starting at its roots. This way of working improves relations between those who are directly involved and society as a whole. Sustainable solutions mean greater effectivity of justice done. The following developments are to be discerned:

Community Courts
Drug Courts
Problemsolving Courts
Integrated Family Courts
Intercultural Justice
Judicial Mediation
Restorative Justice
Therapeutic Jurisprudence

 

Sustainable Charter 1.0 kan nu ondertekend worden

07-Apr-2016

Op 10 december 2015 is het Charter for Sustainable Justice voor de eerste keer gepubliceerd.

Inmiddels hebben meer dan 15 internationaal gerenommeerde juristen het charter ondertekend.

Teken het charter (klik hier).